• Liên hệ với chúng tôi

  CALL US

  +84-24-37154099

 • Bảo mật

  Giới thiệu Delta E&C

  Bảo mật được chúng tôi coi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình tiếp nhận xử công việc. Với quy trình lưu trữ tài liệu theo lớp, bất kỳ thông tin cung cấp nào của khách hàng cũng được kiểm soát chặt chẽ.

  Theo quy định của pháp luật Việt Nam, luật sư chỉ được phép tiết lộ thông tin do khách hàng cung cấp trong ba trường hợp giới hạn như sau. Một là, luật sư có thể tiết lộ thông tin nếu được sự đồng ý bằng văn bản của khách hàng. Hai là, luật sư có trách nhiệm cung cấp thông tin do khách hàng cung cấp, nếu thông tin đó có liên quan đến việc thực hiện một hành vi phạm tội. Ba là, các luật sư có thể tiết lộ thông tin nếu tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu luật sư phải cung cấp.

  Delta E&C đề cao tính bảo mật thông tin của khách hàng và luôn chỉ rõ tầm quan trọng của việc giữ bảo mật thông tin của khách hàng cho đội ngũ luật sư, chuyên viên cũng như đội ngũ nhân sự hỗ trợ của mình. Việc tiết lộ thông tin sẽ chỉ được phép thực hiện trong các trường hợp bắt buộc như trên, và trước khi thực hiện, Delta E&C sẽ lập tức thông báo cho khách hàng.