• Liên hệ với chúng tôi

  CALL US

  +84-24-37154099

 • Ban điều hành

  Ban điều hành

  Kosaku Saimon - CEO Delta E&C Japan

  Kosaku Saimon

  CEO
  Delta E&C Japan

  Steve Bui

  Mr Steve Bui

  Chairman
  Delta E&C Worldwide

  George Heng - CEO Delta E&C Hongkong

  Mr. George Heng

  CEO
  Delta E&C Hongkong