Trong một thị trường vốn và tài chính phát triển nhanh chóng như ở Việt Nam, chúng tôi thường xuyên đảm nhiệm vai trò tư vấn và hỗ trợ các công ty tài chính, công ty chứng khoán, các nhà quản lý quỹ, các công ty niêm yết và chưa niêm yết trong việc huy động vốn thông qua việc phát hành chứng khoán sơ cấp và thứ cấp. Chứng khoán & Thị trường vốn có sự liên hệ rất mật thiết với mảng Tài chính & Ngân hàng của chúng tôi.

Các dịch vụ cung cấp:

  • Tư vấn về kiểm soát, tuân thủ theo quy định pháp luật đối với công ty niêm yết
  • Tư vấn về chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng (IPO) của các doanh nghiệp tại Việt Nam
  • Tư vấn về niêm yết công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX)
  • Thẩm định pháp lý và phát hành ý kiến pháp lý cho những thương vụ chào bán chứng khoán trên thị trường quốc tế
  • Cổ phần hóa (tư nhân hóa) và tái tổ chức doanh nghiệp
  • Tư vấn về huy động vốn theo hình thức cấp chứng quyền, chào bán cổ phiếu riêng lẻ và trái phiếu chuyển đổi
  • Tư vấn về thành lập quỹ đầu tư và các công việc có liên quan, bao gồm cơ cấu tổ chức, hoạt động chuẩn bị niêm yết và niêm yết